Công việc của kế toán trưởng

Mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở… và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc của các kế toán viên sao cho hợp lý nhất. Trong các doanh nghiệp, Kế toán trưởng luôn đứng dưới, làm việc dưới quyền Giám đốc Tài chính (CFO). Tại các doanh nghiệp nhỏ thông thường kế toán trưởng là CFO.

Để giữ vị trị Kế toán trưởng của một công ty bạn cần có chứng chỉ kế toán trưởng của Bộ tài chính. Để giữ vị trí kế tooán trưởng của nhiều công ty bạn cần có chứng chỉ hành nghề kế toán.

Theo luật kế toán Việt Nam

Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội : LUẬT KẾ TOÁN có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2004 đã quy định tiêu chuẩn đối với kế toán trưởng là phải có trình độ đại học về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán và 2 năm kinh nghiệm, hoặc trình độ trung cấp và 3 năm kinh nghiệm; đơn vị kế toán bắt buộc phải bố trí người làm kế toán trưởng hoặc thuê người làm kế toán trưởng

Quy định chung về Kế toán trưởng

Ðiều 52 của Luật kế toán quy định Kế toán trưởng như sau:

 1. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định tại Ðiều 5 của Luật này.
 2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Ðiều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.
 3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.
 4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Ðiều 50 của Luật này và phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.
công việc kế toán trưởng

công việc kế toán trưởng

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng được quy định chi tiết trong Ðiều 53 của Luật kế toán như sau:

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Ðiều 50 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

c) Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

2. Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

3. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

Các trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng (Ðiều 54, Luật Kế toán) gồm:

 • Kế toán trưởng có trách nhiệm:

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

c) Lập báo cáo tài chính.

 • Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
 • Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Ðiều này còn có quyền:

a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu qu của việc thi hành quyết định đó.

công việc kế toán trưởng

công việc kế toán trưởng

Mô tả công việc của Kế toán trưởng          

 •  Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp .
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán
 • Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán .
 • Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
 • Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp.
 • Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn.
 • Có quyền quyết định và phân công công việc cho các kế toán viên.
 • Đề nghị tuyển dụng, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty.
 • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyển đầy đủ, kịp thời những tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.
 • Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.
 • Tham mưu cho Ban giám đốc công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, phân tích tình hình kinh tế – tài chánh
 • Báo cáo tình hình thực hiện kế toán cũng như công tác kế toán cho Ban Giám Đốc
 • Nhận thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu
 • Bảo mật thông tin.
 • Quan hệ với các cơ quan chức năng: Thuế, Sở Kế hoạch & Đầu tư, cơ quan BHXH, phòng lao động

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz