Công việc của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là kế toán theo dõi các khoản phải thu khách hàng và phải trả nhà cung cấp. Kế toán công nợ phải thường xuyên đối chiếu, tổng hợp,…để có thể nhắc nợ, khấc nợ hợp lý. Sau đây chúng tôi xin mô tả công việc của kế toán công nợ như sau:

 1. Công nợ khách hàng, nhà cung cấp
 • Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:
  • Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
  • Thêm mã đối với các khách hàng mới, nhà cung cấp mới
 • Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
 • Đối chiếu hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán
 • Kiểm tra công nợ
 • Đối chiếu các bộ phận, cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng.
 • Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng.
 • Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn
 • Lập bút toán kết chuyển công nợ
 • Định kỳ làm xác nhận công nợ
 • Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp
 • Kiểm tra báo cáo công nợ trên phần mềm.
 • Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
 • Lập thông báo thanh toán công nợ
 • Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.
 • Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp.
 1. Công nợ tạm ứng của nhân viên công ty
  • Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận
  • Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận.
  • Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận.
 2. Công nợ ủy thác
  • Quản lý các hợp đồng ủy thác theo từng khách hàng: kiểm tra nội dung, vào sổ theo dõi các hợp đồng ủy thác khi nhận được hợp đồng.
  • Khi hàng về, trên cơ sở hợp đồng ủy thác, tờ khai hải quan để kiểm tra, đối chiếu, tra mã hàng, vào phần mềm, in phiếu nhập kho, hóa đơn trả hàng ủy thác. Định khoản hoá đơn, vào phần mềm các nghiệp vụ phát sinh (phần nghiệp vụ khác).
  • Kiểm tra các số liệu đã vào phần mềm, in bảng kê chứng từ chuyển chokế toán trưởng kiểm soát
  • Nhận lại chứng từ đã kiểm soát để lưu trữ.
  • Theo dõi việc thực hiện hợp đồng ủy thác và nhắc thanh toán khi đến hạn.
  • Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá theo từng hợp đồng khi thực hiện xong.
  • Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công nợ các khoản công nợ ủy thác theo từng hợp đồng ủy thác, từng khách hàng, từng bộ phận.
 3. Công nợ khác:
  • Phần hàng hóa: theo dõi và nhắc làm các thủ tục xuất trả vay, trả bảo hành khi có hàng.
  • Phần phải thu, phải trả khác: theo dõi và nhắc thanh toán khi có phát sinh.
  • Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng, từng bộ phận.
 4. Các khoản vay cá nhân và cán bộ trong công ty:
  • Quản lý các hợp đồng, biên bản thanh toán hợp đồng vay cá nhân và cán bộ.
  • Theo dõi các hợp đồng và nhắc thanh toán khi đến hạn.
  • Làm thanh lý hợp đồng cũ và hợp đồng mới khi có phát sinh.
  • Điều chỉnh các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh.
  • Tính lãi phải trả cho từng đối tượng và từng hợp đồng.
kế toán công nợ, ke toan cong no, công việc của kế toán công nợ, công việc kế toán công nợ, công việc của kế toán công nợ trong doanh nghiệp, mô tả công việc kế toán công nợ, mô tả công việc của kế toán công nợ

Công việc của kế toán công nợ

Nếu các bạn có nhu cầu học kế toán công nợ thực tế, các bạn có thể tham khảo khóa học kế toán công nợ hoặc gia sư kế toán công nợ của chúng tôi.

Chúng tôi hân hạnh phục vụ các bạn

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz