201503.13
0
0

Công việc kế toán kho trong doanh nghiệp

Kế toán kho là kế toán quan trọng của doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều hàng tồn kho. Hàng tồn kho là sản phẩm, dịch vụ, tài sản,… của doanh nghiệp, quyết định lớn trong doanh thu và chi phí của doanh nghiệp. Để quản lý hàng tồn kho chúng ta luôn cần những kế toán kho có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn cao

201503.13
0
0

Công việc của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp

ế toán tiền lương là một kế toán không thể thiếu ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Vấn đề lương không những là mối quan tâm của doanh nghiệp, người lao động mà cả xã hội. Do đó, việc tính toán lương chính xác hợp lý của kế toán tiền lương ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của doanh nghiệp, niềm tin của người lao động

201503.13
0
0

Công việc kế toán lương trong doanh nghiệp

Kế toán lương là một kế toán không thể thiếu ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Vấn đề lương không những là mối quan tâm của doanh nghiệp, người lao động mà cả xã hội. Do đó, việc tính toán lương chính xác hợp lý của kế toán tiền lương ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của doanh nghiệp, niềm tin của người lao động